Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročná cena SPNN za rok 2011 Nemocnici Zvolen a.s.

 

Odborná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je zníženie reálneho výskytu nemocničných nákaz a zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti - Spoločnosť prevencie nemocničných nákaz (SPNN) udelila Výročnú cenu za rok 2011 Nemocnici Zvolen, a.s. ako výraz ocenenia dosiahnutého pokroku a efektívnej snahy o zlepšenie situácie.
 
Ocenené zdravotnícke zariadenie preukázalo, že aj v dnešnej dobe, kedy sa akcentujú vo všetkých oblastiach spoločnosti hlavne úspory, je pri cielenej snahe a súhre manažmentu s ostatnými zamestnancami možné dosiahnuť aj za relatívne krátke obdobie významný pokrok v prospech pacientov. 
 
Nemocnica Zvolen, a.s. dosiahla:
Zlepšenie úrovne hygienicko-epidemiologického režimu
Pokles výskytu rezistentných kmeňov na oddeleniach a pokles spotreby antibiotík
Zníženie pravdepodobnosti kolonizácie pacientov mikroorganizmami
Ďalej oceňujeme, že vedenie nemocnice vytvára optimálne podmienky pre efektívnu činnosť v oblasti prevencie nemocničných nákaz a investuje do prevencie nemocničných infekcií, vrátane jednorazového materiálu a potrebných stavebných úprav.
 
Touto cestou ocenenej nemocnici blahoželáme a prajeme veľa energie do ďalšej práce v prospech pacientov.
 
 
Súčasne zverejňujeme vyhlasujeme nominačné kritériá pre udelenie ceny zo rok 2012.
 
Výročná cena Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz
-       kritériá pre rok 2012
 
 
Vyžaduje sa splnenie čo najväčšieho počtu z nominačných kritérií:
1. Nemocnica má vytvorený a zavedený Program prevencie vzniku a šírenia infekcií.
2. Investuje do zlepšenia bezpečnosti pacientov a personálu (špeciálne pomôcky, antidekubitálne
systémy, moderné druhy sterilizácie apod.).
3. Nemocnica má zamestnanca, ktorý sa venuje prevencii nemocničných nákaz.
4. Nemocničný personál je preukázateľne preškolený v hygiene rúk.
5. Nemocnica má dobre fungujúci systém sledovania a analýzy nozokomiálnych nákaz.
6. Používa moderné technológie a postupy (moderné impregnované katétre, uzavreté systémy a pod.).
7. Iný prínos v oblasti prevencie nemocničných nákaz a bezpečnosti pacientov
 
Výročnú cenu SPNN nemôže získať nemocnicabez minimálne jedného odborníka na pozícii nemocničného hygienika alebo nemocničného
epidemiológa.
 
Nomináciu môže podať na E-mailovú adresu Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz SPNN@inmail.sk do 31.10. 2012 ľubovoľná osoba alebo inštitúcia s uvedením svojho kontaktu. O výsledku a udelení ceny zapríslušný rok rozhodne predsedníctvo Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 
Výročná cena SPNN bude odovzdaná riaditeľovi, resp. štatutárnemu zástupcovi víťazného zdravotníckeho zariadenia a bude oznámená odbornej aj laickej verejnosti prostredníctvom médií a tlačových agentúr. Za príslušný kalendárny rok môže ocenenie získať len jedno zdravotnícke zariadenie.