Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritériá pre udelenie Výročnej ceny SPNN

 

Výročnú cenu udeľuje Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz (SPNN) nemocniciam za zlepšenie kvality v oblasti prevencie nemocničných nákaz. SPNN je odborná spoločnost zameraná na prevenciu nemocničných nákaz a zvyšovanie bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach.
 
Vyžaduje sa splnenie čo najväčšieho počtu z nominačných kritérií:
1. Nemocnica má vytvorený a zavedený Program prevencie vzniku a šírenia infekcií.
2. Investuje do zlepšenia bezpečnosti pacientov a personálu (špeciálne pomôcky, antidekubitálne systémy, moderné druhy sterilizácie apod.).
3. Nemocnica má zamestnanca, ktorý sa venuje prevencii nemocničných nákaz.
4. Nemocničný personál je preukázateľne preškolený v hygiene rúk.
5. Nemocnica má dobre fungujúci systém sledovania a analýzy nozokomiálnych nákaz.
6. Používa moderné technológie a postupy (moderné impregnované katétre, uzavreté systémy a pod.).
7. Iný prínos v oblasti prevencie nemocničných nákaz a bezpečnosti pacientov
 
Výročnú cenu SPNN nemôže získať nemocnicabez minimálne jedného odborníka na pozícii nemocničního epidemiológa.
 
Písomnú informáciu o systéme prevencie nozokomiálnych nákaz s popisom plnenia jednotlivých nominačných kritérií musí byť podaná na e-mailovú adresu Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz SPNN@inmail.sk do 31.10. O výsledku a udelení ceny zapríslušný rok rozhodne predsedníctvo Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 
Výročná cena SPNN bude odovzdaná riaditeľovi, resp. štatutárnemu zástupcovi víťazného zdravotníckeho zariadenia a bude oznámená odbornej aj laickej verejnosti prostredníctvom médií a tlačových agentúr. Za príslušný kalendárny rok môže ocenenie získať len jedno zdravotnícke zariadenie.