Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SPNN

26. 7. 2011

 

STANOVY SPOLOČNOSTI PREVENCIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
Článok I.
Základné ustanovenia
1.     SPOLOČNOSŤ PREVENCIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ (SPNN) je dobrovoľné občianske združenie v zmysle zákona č.83/1990 Zb. nezávislé od politických strán (ďalej len združenie).
2.     Pôsobí na území Slovenskej republiky a v zahraničí, predovšetkým v Českej republike.
3.     Sídlom združenia je Votrubova 11, Bratislava, 821 09.
Článok II.
Ciele a činnosť združenia
1.     Cieľom združenia je:
1.     organizácia konferencií, workshopov a iných odborných podujatí v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz,
2.     realizácia projektov v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz,
3.     organizácia a podpora postgraduálnych i pregraduálnych edukačných programov a aktivít,
4.     formulovanie odborných vyjadrení, stanovísk, posudkov a odporúčaní v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz,
5.     získavanie a udeľovaní grantov na podporu prevencie nozokomiálnych nákaz,
6.     odborná garancia a podpora časopisu Nozokomiálne nákazy.
Článok III.
Členstvo v združení
1.     Členom združenia sa môže stať ktorákoľvek osoba so záujmom o oblasť prevencie nozokomiálnych nákaz, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v iných organizáciách, združeniach alebo politických stranách nie je týmto obmedzené.
2.     Členstvo vzniká schválením predsedníctva na základe podania písomnej prihlášky.
3.     Čestným členom sa môže stať ktorákoľvek osoba zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, ktorá významným spôsobom prispela k naplňovaniu cieľov združenia. Členstvo týmto osobám udeľuje predsedníctvo. Práva čestného člena sú rovnocenné s riadnym členom združenia.
4.     Členstvo v združení zaniká:
1.     písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia doručeným predsedníctvu združenia,
2.     vylúčením z rozhodnutia predsedníctva napr. pri závažnom porušení povinnosti člena združenia alebo stanov združenia,
3.     úmrtím člena,
4.     zánikom združenia.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1.     Práva členov združenia:
1.     podieľať sa na činnosti združenia, na príprave a realizácii projektov združenia,
2.     zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia,
3.     byť volený a voliť orgány združenia,
4.     obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
5.     byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
6.     zúčastňovať sa verejných zasadnutí orgánov združenia,
7.     podávať návrhy na zmeny stanov združenia.
2.     Povinnosti členov združenia:
1.     dodržiavať stanovy,
2.     obhajovať záujmy a meno združenia a aktívne sa zapájať do činnosti združenia.
Článok V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1.     predsedníctvo,
2.     prezident,
3.     revízor.
1.     Predsedníctvo
1.     Najvyšším orgánom združenia je predsedníctvo. Predsedníctvo združenia je kolektívny orgán, ktorý riadi činnosť združenia, vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť.
2.     Riadnych členov predsedníctva volia členovia združenia. Členom predsedníctva môže byť aj čestný člen združenia zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov riadnych členov predsedníctva zvolených členskou základňou.
3.     Predsedníctvo:
A.     schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
B.     volí a odvoláva čestných členov predsedníctva, prezidenta, revízora, predsedov a podpredsedov sekcií,
C.     rozhoduje o zrušení alebo zlúčení združenia,
D.    rozhoduje o zriadení, zlúčení alebo zrušení odborných sekcií združenia,
E.     schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
F.     schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
4.     Predsedníctvo združenia je minimálne 3-členné a funkčné obdobie jej členov je trojročné. Pred uplynutím tohto obdobia predsedníctvo vyhlási termín a spôsob konania volieb.
5.     Po registrácii združenia sa až do termínu volieb stávajú prvými členmi predsedníctva členovia prípravného výboru. Termín prvých volieb musí predsedníctvo vyhlásiť do 12 mesiacov od registrácie združenia.
6.     Predsedníctvo združenia menuje a odvoláva likvidátora.
7.     Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Rozhodovanie a hlasovanie predsedníctva sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej formy (E-mail), pričom táto sa archivuje aj vo forme papierovej (hard-copy).
8.     Výkon funkcií v predsedníctve je bezplatný. Členom predsedníctva združenia sa môžu uhrádzať len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s realizáciou činností združenia a s výkonom svojej funkcie.
9.     Predsedníctvo združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa združenia, pokiaľ nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.
2.     Prezident združenia
1.     Výkon funkcie prezidenta združenia nie je platený. Môžu sa mu uhrádzať len účelovo vynaložené výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom svojej funkcie a realizáciou činností združenia.
2.     Prezident združenia je štatutárnym orgánom združenia a je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne. V prípade potreby tak môže konať aj ním písomne poverený člen predsedníctva združenia.
3.     Prezident združenia vykonáva právo hospodárenia s majetkom združenia.
4.     Prezident združenia riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh uložených predsedníctvom združenia.
5.     Funkčné obdobie prezidenta je trojročné. Po registrácii združenia sa až do termínu volieb, prípadne do iného rozhodnutia predsedníctva, stáva prezidentom združenia splnomocnenec prípravného výboru.
6.     Prezident môže byť súčasne aj predsedom, prípadne podpredsedom niektorej z odborných sekcií združenia.
7.     Činnosť prezidenta združenia kontroluje predsedníctvo združenia.
8.     Prezidenta volí a odvoláva predsedníctvo združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva.
9.     Prezident vypracováva jedenkrát ročne správu o činnosti, ktorú predkladá predsedníctvu združenia.
3.     Revízor
1.     Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu.
2.     Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia.
3.     Revízora združenia volí predsedníctvo a je volený na obdobie jedného roka.
4.     Revízor združenia:
·         kontroluje hospodárenie združenia,
·         upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
·         kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
·         predkladá správu o vykonaných revíziách a hospodárení združenia predsedníctvu.
Článok VI
Hospodárenie
1.     Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom voči ktorému má právo hospodárenia, respektíve s majetkom mu zvereným.
2.     Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj činnosti združenia.
3.     Príjmy združenia tvoria najmä:
1.     sponzorské a členské príspevky, granty, dotácie, dary, dedičstvo, príspevky fyzických a právnických osôb tuzemských a zahraničných, výnosy z charitatívnych akcií, odbornej, konzultačnej a edukačnej činnosti,
2.     úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia,
3.     príjmy z hospodárskej činnosti, ktorá neslúži zárobkovým cieľom a je v súlade so stanovami združenia.
4.     Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.
Článok VII
Zánik združenia
1.     Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2.     O zániku združenia rozpustením alebo o zlúčení, rozhoduje predsedníctvo združenia.
3.     Predsedníctvo menuje likvidátora.
Článok VIII
Majetkové vysporiadanie v prípade zániku združenia
1.     Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia.
2.     Majetok a ostatné aktíva združenia sa nemôžu v prípade likvidácie združenia previesť alebo prerozdeliť na podnikateľské subjekty. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, vedecké alebo vzdelávacie účely.
3.     Predsedníctvo združenia rozhoduje o likvidácii a ustanovuje likvidátora.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1.     Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením zakladajúcimi členmi združenia.
2.     Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.