Jdi na obsah Jdi na menu
 


VI. Medzinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz (2010)

 

Skončil VI. Medzinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz
 
Viac ako 50 prednášok od odborníkov z piatich krajín mali možnost si vypočuť účastnící VI. Medzinárodného kongresu prevencie nozokomiálnych nákaz, ktorý sa konal v dňoch 24. a 25.5.2010 v Brne pod záštitou ministeky zdravotníctva ČR Dany Juráskovej a hlavných hygienikov ČR a SR. Táto najväčšia odborná akcia svojho druhu na území Českej a Slovenskej republiky je určená predovšetkým pre sestry, klinických lekárov a dalších zamestnancov ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadení bez ohľadu na špecializáciu. Kongresu sa však tradične účastnia aj zástupci preventívnej medicíny, akademických pracovísk aj súkromných spoločností podieľajúcich sa na vývoji v tejto oblasti medicíny.  
Hlavné prednáškové sekcie sa venovali ekonomickej evaluácií a surveillance nozokomiálnych nákaz, infekčným ochoreniam s potenciálom nozokomiálneho a profesionálneho prenosu, izolácii, bariérovej ošetrovacej technike, problematike jednorazových pomôcok, vakcináciou, komunálnou hygienou, prevádzkou operačných sálov, dezinfekciou a sterilizáciou.
Zvláštna pozornosť bola upriamená na infekcie krvného riečiska, hlavne vo vystúpeniach pozvaného hosťa Dr. V. Rosenthala z Argentíny, predsedu celosvetovej organizácie INICC venujúcej sa zlepšeniu surveillance a prevencie nozokomiálnych nákaz predovšetkým na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Upozornil prítomné auditorium, že vykazovanie NN v percentách nemôže objektívne slúžiť k posúdeniu rizikovosti pracoviska a pre účely predikcie a porovnávánia doporučil uprednostnenie ukazovatele katétrových-dní a lôžko-dní. Súčasne vyzval zástupcov českých a slovenských nemocníc k aktívnemu zapojeniu sa do siete INICC (www.inicc.org). Dalšie prednášky sa venovali rizikovým pracoviskám napr. oddeleniu patologických novorodencov (Svobodová, Kelčíková, Maďar) a rezistentným nozokomiálnym patogénom v nemocniciach, zariadeniach sociálnej starostlivosti a gerontologických centrách napr. v rámci vystúpenia prof. Kolářa, MUDr. Šrámovej, MUDr. Kratochvílovej a ďalších kolegov (Nutilová, Vrlová, Podstatová, Pokorná atd). Prezentované boli aj moderné technológie a zdravotnícke pomôcky, napr. striebrom impregnované intravaskulárne katétre, chlorhexidínové špongie na krytie zavedených katétrov, bezihlové infúzne systémy a prípojky, antibakteriálny šicí materiál, incízne (operačné) fólie a zdôrazňoval sa aj prínos uzavených systémov v prevencii nozokomiálnych nákaz (Zingg, Szawlowski, Kůrková, Kadlecová atd).
V období pomalého oživovania z hospodárskej recesie s tlakom na šetrenie finančných nákladov vo všetkých odvetviach môže práve dôraz na prevenciu nozokomiálnych nákaz prispieť k signifikantnej úspore investícii v zdravotníckych zariadeniach. Základným a hlavným argumentom podporujúcim prevenciu nemocničných infekcií je však jednoznačne profit pre pacientov v podobe poklesu morbidity a mortality.
Tradične príjemná atmosféra a večerný spoločenský program (tentokrát so živým vystúpením populárneho speváka Mareka Ztraceného) vytvorili podmienky aj pre kuloárne diskusie, výmenu skúseností a v neposlednom rade poslúžili k aspoň krátkemu odpočinku od každodenných starostí. Veríme, že neustály trend narastajúceho počtu účastníkov (čo platí aj o kolegoch a kolegyniach zo Slovenska) bude zachovaný aj v budúcom roku a všetkých záujemcov o problematiku nozokomiálnych nákaz bez ohľadu na ich doterajšie skúsenosti v obore pozývame aj na následujúci kongres v roku 2011. Viac informácií je možné nájsť na internetovej adrese www.kongres-NN.estranky.cz. Na záver ďakujeme všetkým spoluorganizujúcim inštitúciám, mediálnym i komerčným partnerom za pomoc pri úspěšnom priebehu celej akcie a tešíme sa na stretnutie v roku 2011.
 
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz