Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správa z VIII. Medzinárodného kongresu prevencie NN

 

VIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ
Brno, 29.-30.5.2012
 
RNDr. Renata Podstatová, Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.
Společnost prevence nozokomiálních nákaz
 
Již tradičně, poslední květnový týden, se konal další ročník Mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz. Toto jedno z nejvýznamnějších a nejprestižnějších setkání svého druhu na území České a Slovenské republiky se uskutečnilo v jihomoravském Brně, za účasti asi 130 delegátů. Hlavními organizátory kongresu byly Společnosti prevence nozokomiálních nákaz a MediConsulting plus, generálním partnerem kongresu byla společnost Johnson&Johnson. V rámci 5 sekcí odeznělo kolem 30 prezentací odborníků z České i Slovenské republiky a prezentace prof. Jasenky Škrlin z Chorvatska.
Ke každoročním tématům, týkajícím se problematiky prevence nozokomiálních nákaz (NN), jako jsou: kvalita péče, prevence a sledování NN, rezistence mikroorganismů, dezinfekce, sterilizace, komunální hygiena provozu zdravotnických pracovišť atd. byly v letošním programu zařazeny účastníky vysoce hodnocené sekce o specificích rehabilitačních a stomatologických pracovišť v oblasti prevence NN a sekce o infekčních nemocech a očkování.
 
I. sekce „Kvalita zdravotní péče, sledování a prevence NN“ 
RNDr. Renata Podstatová ze Společnosti prevence nozokomiálních nákaz zahájila sekci přednáškou Kvalita zdravotní péče – co to vlastně je?, kde rozebrala různé definice kvality zdravotní péče, pravidla kvality, způsoby hodnocení kvality a bezpečí, odpovědnost za kvalitu ve zdravotnickém zařízení (ZZ) a význam sledování kvality péče a bezpečí pacientů. 
Na tuto prezentaci navázal doc. MUDr. Rastislav Maďar svým příspěvkem Kvalita zdravotní péče v ČR a V SR: „quo vadis“, ve které poukázal na některé praktické problémy v zdravotnických zařízeních obou zemí, jejichž náprava nevyžaduje velké finanční investice, ale změnu přístupu a myšlení odpovědných osob.
Přednáška Mgr. Ivany Vašátkové a Mgr. Dany Vaňkové z FN Hradec Králové Systémový přístup k problematice dekubitů jako základ kvalitní ošetřovatelské péče poukázala na faktory ovlivňující vznik dekubitů a význam sledování dekubitů ve ZZ jako významného indikátoru kvality péče. Autorky prezentovaly konkrétní postup hlášení a sledování dekubitů ve FN Hradec Králové, výsledky prevalenční studie výskytu dekubitů a dvě zajímavé kazuistiky vzniku a léčby dekubitů z jejich ZZ.
MUDr. Jaromíra Kratochvílová a Mgr. Veronika Janásová z FN USA Brno prezentovaly Výskyt nozokomiálních infekcí na ARO – pětileté sledování. V přednášce ukázaly na postup hlášení NN ve FN USA Brno přes NIS, výskyt NN na ARO po období posledních pěti let a charakteristiku tohoto souboru, včetně původu a lokalizace NN a nejčastějších infekčních agens. Přednášku autorky doplnily kasuistikou pacienta s ventilátorovou pneumonií časnou, pozdní a močovou infekcí.
Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof., z Trnavské univerzity ve své prezentaci Kde sme v liečbe a prevenci SSI? poutavě a názorně předvedla SSI (Surgical Site Infection - v ČR IMCHV), jejich definici, epidemiologii, rizikové faktory, management léčby i profylaxi a hlavní chyby profylaxe. Prof. Strehárová dále publikovala data ohledně výskytu NN ve FN Trnava, zastoupení jednotlivých typů infekcí a jejich trendy ve FN Trnava za posledních 10 let.
Na tuto prezentaci navázala přednáška Prevence IMCHV z pohledu sálové sestry Mgr. Jany Wichsové z FN Motol. Autorka prezentovala konkrétní postupy a zkušenosti v předoperační, peroperační a pooperační fázi operačního výkonu, vedoucí ke snížení výskytu IMCHV.
Prezentace PharmDr. Veroniky Prokešové z FN Motol Klinický pohled na infekce krevního řečiště ukázala na současný stav infekcí krevního řečiště (IKR), zdroje IKR, diagnostiku IKR, rostoucí rezistenci až multirezistenci původců IKR a ztrátu účinnosti antibiotik, antibiotickou politiku a intervenční programy WHO a EU a možnosti prevence IKR – především uzavřené systémy a dodržování hygieny rukou.
Přednáška Infekční komplikace u pacientů s netermickou ztrátou kožního krytu, autoraMUDr. Břetislava Lipového z FN Brno prezentovala tzv. Burn-like syndromy, které postihují všechny věkové skupiny, častěji starší pacienty, svým klinickým projevem imitují popáleniny (včetně vysoké mortality), ale chybí úrazový mechanismus. Syndrom je definován jako akutní poléková reakce způsobující exfoliaci kůže a sliznic. Autor prezentoval diferenciální diagnostiku syndromu, epidemiologii v ČR v posledních 10 letech i epidemiologické studie ve světě, možnosti terapie a dvě zajímavé kazuistiky z jejich kliniky, které obě skončili pro pacienty fatálně.
RNDr. Jaroslava Sokolová ve své přednášce Nozokomiálne meningitidy na Slovensku v rokoch 2007-2010 prezentovala etiologické spektrum meningitid, rizikové faktory a výsledky léčby nozokomiálních meningitid na Slovensku v letech 2007 až 2010. Podle provedené studie se v etiologii NM uplatňují hlavně multirezistentní gramnegativní bakterie, nejdůležitějším rizikovým faktorem jsou neurochirurgické výkony a invazivní vyšetření hlavně u imunokompromitovaných a polymorbidních pacientů, přičemž brzké rozpoznání nemoci a včasná terapie může zabránit závažným následkům této nemoci.
Odborné sympózium společnosti Johnson&Johnson „Chráníme vás před infekcí“
Profesorka Jasenka Škrlin z Univerzitní nemocnice Dubrava v Zagrebu, Chorvatsko, prostřednictvím společnosti Johnson&Johnson prezentovala význam nedostatečného čištění povrchů v prostředí nemocnic a vliv kontaminovaných povrchů na vznik a šíření infekcí. V nemocničním prostředí se podle prof. Škrlin můžeme setkat s pěti závažnými mikroorganismy: Clostridium difficile, VRE, noroviry, Acinetobacter baumannii a MRSA. V prevenci přenosu mikroorganismů mají význam nejen správně prováděná hygiena rukou, ale i správné čištění a dezinfekce míst, kterých se ruce personálu nebo pacientů dotýkají. Právě na základě těchto zkušeností Univerzitní nemocnice Dubrava zakoupila přístroj ASP GLOSAIR 400 k dekontaminaci velkých prostor a komplexní dezinfekci prostředí i těžce přístupných ploch. Přístroj používají rutinně na dekontaminaci operačních sálů, JIP a pokojů po pacientech s výše uvedenými závažnými mikrobiologickými agens, příp. jinými vysoce infekčními agens. Profesorka Škrlin poprvé na odborném fóru prezentovala vynikající výsledky stěrů z inkriminovaných míst před a po použití přístroje GLOSAIR 400. Dekontaminační přístroj funguje na základě 5-6 % H2O2 (silný oxidační agens) v deionizované vodě, účinná látka se aplikuje formou mlhy.
 
II. sekce „Specifika rehabilitačních a stomatologických pracovišť“
Prezentace Hygienické požadavky na provoz rehabilitačních oddělení MUDr. Renaty Vaverkové z KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně předvedla charakteristiku a specifika rehabilitačních zařízení, metody fyzioterapie a legislativu, které tuto problematiku řeší. Při kontrolách RHB pracovišť se pracovníci KHS zaměřují na kontrolu protiepidemického provozního řádu a dodržování jím stanovených zásad a kontrolu monitorování kvality vody v léčebných bazénech a vanách. Dr. Vaverková uvedla nejčastěji zjišťovaná pochybení, potencionální rizika, výsledky rozborů bazénových vod i zajímavé kazuistiky přenosu infekce při rehabilitačních cvičeních.
Vodu ve ZZ a problematiku vodoléčby rozvinul ve své prezentaci MUDr. František Kožíšek, CSc. ze SZÚ Praha. V přednášce byly prezentovány typy vod ve ZZ a požadavky na ně; požadavky na vody v léčebných a rehabilitačních bazénech, příp. na vody, používané na jiné hydroterapeutické procedury. Autor dále rozebral zdroje znečištění a zdravotní rizika vody v bazénech, možnosti zdravotních poškození osob, včetně zajímavých studií. V poslední části prezentace byly uvedeny platné právní předpisy, vztahující se k léčebným bazénům.
V prezentaci Opomíjené zdroje vodních aerosolů a legionelóz, ochrana dýchacích cest byly ing. Radomírem Polcarem ze společnosti FACTOR E. s.r.o. názorně předvedeny rizikové procesy vzniku možných legionelóz u pacientů ZZ, ale i u obyvatelstva v běžném každodenním provozu. Byly prezentovány preventivní postupy k zabránění vzniku legionelóz (zásady sanitace, údržby, čištění a dezinfekce trysek a hadic v Provozním řádu, pravidelná kontrola kvality vody, proškolení personálu, vyřazení imunokompromitovaných pacientů z procedur atd.) i kazuistiky s obrovskými dopady na celé lázeňské zařízení.
Ve své prezentaci Hygienické požadavky na provoz stomatologických ordinací názorně předvedla Renata Pokorná ze SPNN rizika stomatologických pracovišť pro personál i pacienty. Dále byly prezentovány zásady prevence vzniku a šíření infekcí, především správně prováděná hygiena rukou, používání OOPP, manipulace s prádlem a odpady a dodržování zásad dezinfekce a sterilizace.
Na tuto přednášku navázala MUDr. Růžena Haliřová, z KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – Hygienická problematika ve stomatologii a výsledky státního zdravotního dozoru. Autorka uvedla požadavky na věcné a technické vybavení ordinací zubního lékařství a s tím spojené nejčastější problémy. Mezi ně patří především nedostatečná projektová dokumentace, nevyhovující Provozní řád, chybějící OOPP (pracovní oděv, roušky, štít, brýle, rukavice), chybný proces sterilizace (předsterilizační příprava, sterilizace, uložení vysterilizovaného materiálu), resterilizace u jednorázových pomůcek!!, hygiena rukou personálu, dezinfekce odtoku umyvadel, dřezů a plivátek, dezinfekce klávesnice počítače, myši, telefonu, kontrola kvality vody, úklid atd.
 
III. sekce „Dezinfekce, sterilizace“
Jan Illek ze společnosti Miele prezentoval Rekonstrukci centrální sterilizace v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Kompletní rekonstrukce byla spojena také s vybavením CS. Včetně software dokumentace procesu sterilizace a jeho archivace. Tento systém umožňuje také vzdálený monitoring přístrojů na CS.
Nové trendy v oblasti prevence nozokomiálních nákaz názorně předvedl Bc. Jan Hammer ze společnosti Hospimed. Byly prezentovány myčky k čištění podložních mís Meiko s plně automatickým čištěním, které nejen šetří práci personálu, ale mají i vynikající mikrobiální účinnost, včetně závěrečného oplachu a vysušení, dále potom myčky nástrojů Melag a parní sterilizátory Melag a jejich výhody a využití v praxi.
V prezentaci Hygiena rukou v prevenci NN – nejčastější chyby uvedla Renata Pokorná význam správně prováděné hygieny rukou, stálou a přechodnou mikroflóru rukou, správné postupy mytí a hygienické dezinfekce rukou a kde v hygieně rukou chybujeme nejčastěji.
RNDr. Jana Boledovičová, PhD., z DFNsP v Bratislavě ve své přednášce Mikrobiálne osídlenie rúk pracovníkov v zdravotníckom zariadení představila DFNsP v Bratislavě a systém provádění mikrobiálního kontroly prostředí a rukou v tomto ZZ. Podrobně byl představen projekt mikrobiální kontroly rukou, jeho metodika a výsledky otisků rukou zaměstnanců DFNsP  (lékaři, sestry, laboranti, sanitáři, pomocní zdravotničtí pracovníci, kuchaři, pomocné síly v kuchyni, matky, studentky, uklízečky aj.), včetně izolovaných agens, hodnocení výsledků a zavedených nápravných opatření.
Přednáška Kompetencie zdravotníckych pracovníkov v hygiene rúk - chybný self assessment autorek Mgr. Slavomíry Kučmové a Mgr. Simony Kelčíkové, PhD. prezentovala studii, provedenou v Univerzitní nemocnici v Martine. Cílem studie bylo zjistit sebehodnocení zdravotnických pracovníků (lékařů, sester) ve vztahu k problematice hygieny rukou a identifikovat postoje zdravotnických pracovníků ve vztahu k problematice hygieny rukou. Studie ukázala, že sebehodnocení i postoje k hygieně rukou byly vždy statisticky významné ve prospěch sester v porovnání s lékaři a že tyto i další výsledky studie byly shodné se zahraničními studiemi – nízká compliance s hygienou rukou.
 
IV. sekce „Infekční nemoci, očkování“
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. ve své prezentaci Nové a vracející se infekce kromě jiného poukázal na to, jak málo stačí v dnešní době k rychlému globálnímu rozšíření potenciálně smrtelných nemocí s možným nozokomiálním přenosem.
Přednáška prof. MUDr. Petra Husy z FN Brno předvedla Hepatitidu E – nemoc mnoha tváří. Prof. Husa prezentoval výskyt všech typů virových hepatitid v ČR od roku 2002 do roku 2011, vlastnosti viru hepatitidy E (HEV), jeho rozšíření ve světě a průběh infekce, podobnosti a odlišnosti VHA a E (obě přenos kontaminovanou pitnou vodou nebo potravinami), včetně přechodu HEV do chronicity a reportu chronické infekce HEV do České republiky.
MUDr. Renata Vaverková z KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v přednášce TBC stále aktuální – projekt aktivního vyhledávání u bezdomovců v Brně prezentovala významný projekt WHO, který v Brně probíhá pod záštitou Magistrátu města Brna od r. 2005 dodnes. Projekt se zaměřil na jednu z nejrizikovějších skupin ohledně TBC - bezdomovce, kde je incidence > 50/100 000 - s cílem ochránit populaci před přenosem TBC. Dr. Vaverková přednesla postup při výběru osob, epidemiologickém šetření, dále postup při vyšetřování vytipovaných osob a jejich léčbu. V této studii se ve skupině bezdomovců podařilo zachytit 10 případů plicní TBC a dále 19 případů jiných závažných plicních onemocnění. Projekt díky vysoce efektivní eliminaci zdrojů nákazy pokračuje i v roce 2012.
Další přednáška doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD se věnovala očkování v prevenci infekcí s důrazem na aktuální novinky, trendy a perspektivy ve vakcinologii.
 
V. sekce „Komunální hygiena provozu ZZ, hygienicko-epidemiologické audity“
V prezentaci Interní hygienické audity v Nemocnici Jihlava autorek Mgr. Magdalény Lavičkové a Bc. Simony Hájkové z Nemocnice Jihlavabyly předvedeny zásady provádění interních auditů v NJ, postupy a četnosti provádění interních hygienických auditů a dotazníkové šetření znalostí zaměstnanců nemocnice, zaměřených na prevenci nozokomiálních nákaz a hygienu rukou. V přednášce byly dále uvedeny výsledky těchto interních auditů, nejčastější neshody i výsledky dotazníkového šetření a doporučení pro praxi.
Mgr. Eva Brtníková a Mgr. Milena Žáková z Nemocnice Jihlava ve své přednášce Zkušenosti s dodavatelskou úklidovou firmou předvedly a hodnotily problematiku úklidu ve ZZ, rozdílné cíle zdravotnických pracovišť (oddělení) a externí úklidové firmy. Dále prezentovaly své vlastní zkušenosti s dodavatelskou úklidovou firmou, včetně pozitivních a negativních stránek dodavatelského úklidu a možností řešení.
V poslední přednášce Zákon o zdravotních službách - Program pro prevenci a kontrolu infekcí prezentovala RNDr. Renata Podstatová platnou legislativu v této oblasti a možnosti jejího naplnění (identifikace rizik vzniku a šíření infekcí, jejich popsání, proškolení personálu, zavedení do praxe, interní kontroly, nápravná opatření, revize předpisů), včetně nejčastějších problémů při zavedení programu do praxe.
 
Schválené prezentace aktivních účastníků kongresu naleznete na stránkách www.mediconsulting.cz.
Věříme, že VIII. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz po odborné i po společenské stránce naplnil očekávání účastníků a poznatky, načerpané na něm, jim budou pomáhat při jejich další práci. Zásluhu na úspěšném průběhu tohoto vědecko-odborného setkání mají nejen účastníci, zejména aktivní se svými prakticky orientovanými přednáškami, ale také firemní partneři, v čele s generálním sponzorem, společností Johnson & Johnson, kterým touto cestou jménem celého organizačního výboru děkujeme a těšíme se na vaši spolupráci při plánovaní, přípravě a realizaci dalšího ročníku kongresu v roce 2013.